Strona Główna > Informacje dla zwiedzających
Menu BIP
Strona Główna
STRONA GŁÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb działania
Organizacja
Rada Muzeum
Majątek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udostępnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Stałe imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzających
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Informacja dla zwiedzających PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Krystyna Janota   
piątek, 29 czerwca 2007
GODZINY OTWARCIA MUZEUM DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Wtorek – niedziela: 10.00 – 17.00

(ostatnie wejście o godz. 16.00, ostatnie wejście z przewodnikiem muzealnym o godz. 14.00)

Kasa biletowa Muzeum czynna od godz. 10.00 do godz.16.00

Prosimy o zgłaszanie zorganizowanych grup turystów zainteresowanych zwiedzaniem Muzeum z przewodnikiem:

telefonicznie – nr tel.: 77/416 3257 wew. 105; 77/401 91 05

za pośrednictwem poczty e-mail: kasa@zamek.brzeg.pl

W zgłoszeniu należy wskazać datę, godzinę planowanej wizyty oraz liczbę osób tworzących grupę.

CENY BILETÓW WSTĘPU

Aktualny cennik biletów wstępu do Muzeum

BILET WSTĘPU CENA UWAGI

Normalny 14 zł zwiedzanie wszystkich wystaw

Ulgowy 7 zł zwiedzanie wszystkich wystaw

Normalny 7 zł zwiedzanie częściowe

Ulgowy 5 zł zwiedzanie częściowe

– 5 zł wystawy czasowe

– 2 zł lekcja muzealna

W środy wstęp wolny, obowiązuje jednak opłata za usługę przewodnicką.

Program: KULTURA DOSTĘPNA – cena biletów wstępu dla uczniów i studentów do 26. roku życia – 1 zł po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Program: KARTA DUŻEJ RODZINY: 5 zł.

USŁUGA PRZEWODNICKA

60 zł – oprowadzanie po wszystkich wystawach

30 zł – oprowadzanie po części wystaw

Ostatnie wejście z przewodnikiem o godz. 14.00.

PROGRAM „MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ”

Od stycznia 2015 r. Muzeum wprowadziło bilet wstępu w cenie 1 zł dla dzieci i uczącej się młodzieży do 26. roku życia. Zakup biletu jest możliwy po okazaniu legitymacji szkolnej, studenckiej lub Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26. Dzieciom do lat 7 przysługuje wstęp bezpłatny. Jest to element realizacji programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA DOSTĘPNA – MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Muzeum uczestniczy w programie KARTA DUŻEJ RODZINY. Posiadaczom KARTY DUŻEJ RODZINY przysługują bilety w cenie 5 zł.

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH BILETÓW WSTĘPU

Rozporządzenie rady Ministrów z dn. 20 lipca 2017r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych (Dz. U. z 2017r. poz.1471)

ZASADY FOTOGRAFOWANIA

Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych prezentujących budynek Muzeum oraz wystawy muzealne w zakresie użytku osobistego, jest bezpłatne i nie wymaga zgody dyrektora Muzeum. Zakazuje się fotografowania z użyciem statywu, lampy błyskowej. Utwory fotograficzne i audiowizualne prezentujące tereny, obiekty i ekspozycje Muzeum nie mogą być rozpowszechniane i publikowane, w tym, m. in., w celach komercyjnych lub promocyjnych bez zgody dyrektora Muzeum. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych prezentujących budynek Muzeum oraz wystawy i obiekty muzealne w celach upubliczniania lub komercyjnych jest odpłatne i wymaga zgody dyrektora Muzeum. Cennik opłat za udzielenie prawa do wykonania fotografii i udzielenie prawa do jej wykorzystania w celach komercyjnych znajduje się na stronie internetowej Muzeum. Pobierz PDF z Zasadami fotografowania.

FOTOGRAFOWANIE – CENNIK

1.Sesje zdjęciowe w salach, na krużgankach – w celach prywatnych /ślubne itp./ – 61,50 zł /po dokonaniu wpłaty w kasie biletowej Muzeum/. 2. Sesje zdjęciowe na krużgankach – w celach prywatnych /ślubne itp./ – 36,90 zł. /po dokonaniu wpłaty w kasie biletowej Muzeum/. 3.Sesje do celów reklamowych, filmowych, publikacji książkowych itp. – cena do negocjacji.

PODSTAWOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

W związku z powszechnym stosowaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Muzeum Piastów Śląskich informuje, że w związku ze statutową działalnością możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące w szczególności zawierania umów handlowych lub dotyczących działalności wynikającej ze świadczenia usług przewidzianych prawem ochrony zabytków i opieką nad zabytkami, wstępu osób uprawnionych do Muzeum, o czym informujemy poniżej: 1.Administratorem Danych Osobowych pozyskanych, a następie przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy i działaniami poprzedzającymi jej realizację jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu sekretariatu jednostki 77 416 32 57 wew. 100 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

3.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. w wypadku konieczności uzyskania zgody podmiotu, którego dane dotyczą; – art. 6 ust. 1 lit. b), tj. w celu zawarcia umowy, zainteresowania naszą ofertą lub wykonania umowy oraz obowiązków obligacyjnych powstałych pomiędzy Muzeum a podmiotem danych. 4.Nie przekazujemy danych do innych odbiorców lub państwa trzeciego poza terenem Polski i UE.

5.Okres przechowywania danych wynosi 5 lat.

6.Katalog praw przysługujących osobie:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawienia danych);

– ograniczenia przetwarzania danych;

– wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych;

– prawo do żądania do przeniesienia danych do innego Administratora;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na centralną ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania.

7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych niezbędnych do zawarcia umowy, możemy odmówić jej podpisania. W przypadku niepodania dobrowolnego danych osoba nie ponosi żadnych konsekwencji, a jeśli jest to uzasadnione naszym interesem prawnym to mamy prawo omówić podjęcia wnioskowanych przez daną osobę czynności wynikających ze statutowej działalności Muzeum.

Z uwagi na obowiązek ochrony mienia oraz obiektu Muzeum, na terenie jednostki działa monitoring wizyjny służący do rejestracji obrazu w pomieszczeniach, w których zlokalizowano wystawy przeznaczone dla turystów i gości odwiedzających Muzeum. Jednostka informuje, że nie posiada systemu służącego do identyfikowania osób, a monitoring w razie konieczności wykorzystywany jest do odtworzenia incydentów związanych z utrzymaniem porządku oraz bezpieczeństwa mienia Muzeum. W związku z powyższym informujemy, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), że:

1.Administratorem Danych Osobowych pozyskanych, a następie przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy i działaniami poprzedzającymi jej realizację jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu sekretariatu jednostki 77 416 32 57 wew. 100 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony mienia. Podstawy prawne przetwarzania;

– art.6 ust.1 lit. c. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. ochrony mienia Muzeum.

4. Zakres danych osobowych rejestrowanych za pomocą monitoringu wizyjnego obejmuje wizerunek.

5. Dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6. Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski.

7.Okres przechowywania danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego wynosi 10 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają skasowaniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa;

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Zmieniony (poniedziałek, 28 stycznia 2019)
« wstecz